Fatwa sa Illegal na Droga

Regional Darul Ifta’ Council

Ang lahat ng papuri ay nararapat lamang sa Tagapaglikha  ng kalangitan at kalupaan at sa lahat ng nilalaman nito. At nawa‎‎‎’y ang pagpapala at kapayapaan ay mapa-sa mapagkatiwalaang huling Sugo na si Propeta Muhammad ﷺ, kanyang pamilya, kasamahan at sayaong mga sumunod sakanila sa pagsasagawa ng mga mabubuting Gawain hanggang sa Huling Araw.

Dahil sa maraming pakiusap na natatanggap ang ARMM-Regional Darul-Ifta’ na ibigay ang pananaw (fatwa) ng Islam hinggil sa illegal na droga, ang mga Mufti ng Darul-Ifta’ ay nagsagawa ng kanilang pangatlong pagtitipon na ginanap sa Cotabato City noong Enero 26, 2015.

Ang Komite sa Pagsusuri ay nagtagpo upang suriin ang mga pananaliksik na naiharap at saka inihanda ang fatwa. Matapos ang masusing pag-aaral, pagsusuri at deliberasyon, ang ARMM-Regional Darul-Ifta’ ay nagpahayag ng mga sumusunod:

DROGA

Ay binigyang-kahulugan bilang lahat ng uri ng panangkap na ginawa o niyari at ang paggamit dito ay magdudulot ng di-balanseng pag-andar ng utak (o ibang kaugnay na parte ng katawan), tungo sa pagbagsak nito, di pagka-aktibo o guniguni na makaka-apekto sa pag-iisip at pakiramdam at magiging dahilan ng adiksyon.

Napatunayan na ang pinsalang naidudulot ng droga sa utak at katawan ay hindi maipagkakaila. Pinatunayan ito ng mga sinaunang iskolar na kinatigan din ng makabagong pag-aaral sa medisina at mga manunuri base sa kongkretong ebidensiya. At ipinagbabawal sa Islam ang lahat ng bagay na magdadala ng kapinsalaan sakanyang sarili at saiba.

At ang sumusunod ay mga katibayan at patunay na ang droga ay bawal:

 1. Ang Tagapaglikha ng Kalangitan at kalupaan ay nagsabi sa Banal na Qur’an:

             يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

  ”O kayong mga mananampalataya! Ang alak, at sugal, at pagsakripisyo (o pagkatay sa dinadakilang bato) at pagsagrado sa mga pana (upang maging batayan sa pagpapasiya) ay mga nakapandidiring gawain ng shaytan (satanas). Kaya’t layuan ninyo ito upang kayo ay magtagumpay”(Al-Maidah:90)

 2. Naabot ng Droga(at nahigitan pa nito) ang dahilan ng pagbabawal sa alak na siyang pagkalango at magdadalasa di-matinong pag-iisip na siyang magpapalayo sa tao mula sa awa ng Tagapaglikha at pang-unawa sa kapasiyahan (o katuruan) ng Islam hinggil sa mga nakakalango.
 3. Ang Tagapaglikha ay nagsabi rin sa loob ng Banal na Qur’ an “…at huwag ninyong ihagis ang inyong mga sarili sa pagkawasak at gumawa kayo ng kabutihan. Tunay, ang Tagpaglikha ng sanlibutan ay nagmamahal sa mga gumagawa ng mabuti. (Al-Baqarah:195).

Nasa mga pangunahing tuntunin ng Islam na ilayo ang tao mula sa lahat na makakapahamak sa kanyang kalusugan. At naipatotoo na ang paggamit ng masamang droga ay magdudulot ng masamang epekto sa katawan, kaisipan at pamayanan.

 1. Sa isang Hadith naisinalaysay ni Umm Salamah (kaluguran nawa siya ng Tagapaglikha ng sanlibutan), siya ay nagsabi: “Ang Sugo ng Allah ay nagbabawal sa lahat ng nakakalango at manghuhuwad.” (Abu Dawood)

Lahat ng uri ng droga ay nakakapinsala sa pag-iisip, katawan at ito ay nakakamatay.

 1. Sa isang hadith na naisalaysay ni A’isha (kaluguran nawa siya Allah) siya ay nagsabi: “Hindi ipinagbawal ng Allah ang alak para sa pangalan nito, bagkus ay para sa kahihinatnan nito; at lahat ng inumin na may epekto na katulad ng alak ay bawal (narin) kagaya ng pagbabawal sa (tunay na) alak.”(Ad-Dar Qutni).
 1. Si Ibn Taymiyyah (kaawaan nawa siya ng Allah) ay nagsabi: Ang dayami (upang hithitin) na gawa mula sa dahoon ng ubas ay bawal din at ang gumagamit nito ay hinahagupit kagaya ng paghagupit sa manginginom ng alak; at higit pa itong tuso kaysa sa alak dahil sinisira nito ang utak at lagay ng loob ng tao hanggang sa ilagay pa siya nito sa alanganing kasarian at iwala ang kanyang pagkalalaki at iba pang uri ng kasamaan. “(Al-Fatawa Al-Kubra of Ibn Taymiyyah 34/210).
 1. Si Imam San’aani ay nagsabi: “Ang Lahat ng nakakalango ay bawal kahit pa ito ay hindi inumin kagaya ng dayami (natuyong dahon na nakakahilo).”(Subul as-Salam (4/53)

Base sa mga nabanggit na dahilan at pagpapaliwanag, ang ARMM-Regional Darul-Ifta’ ay nagpahayag ng sumusunod na Fatwa:

 1. Na anumang sangkap na napatunayang nakakahilo, nagpapasugapa o nagpapalabo ng kaisipan ay itinuturing na bawal kagaya ng pagpapatibay ng mga iskolar na dalubhasa hinggil sa dayami o ibang mga nakaka-adik na droga, kagaya ng morphine, heroin, cocaine at shabu na ang lahat ng mga ito ay mula sa deratibo ng opium. Gayon din ang mga sangkap kemikal na pinodrukto at tinatakan, anumang klase nito habang ang esensiya nito ay pinanday o huwad.
 2. Ang epekto ng pang-aabuso sa droga ay mapaminsala sa tao at komunidad. Sumasalungat ito sa probisyon ng makatarungang batas ng Islam at alituntunin nito. Kung kaya’t ang hatol dito ay ‘Haram’ (mahigpit na ipinagbabawal)! Ang iligal na droga ay bawal sa anumang anyo nito; sapamamagitan man ng pagkain, pag-inom, pag-amoy o paglanghap, o pagturok dahil ito ay masama. At dahil sa droga, ang indibidwal o komunidad ay nawawasak, at higit sa lahat, ito ay kasalanan at kasuwailan sa Tagapaglikha ng santinakpan.
 3. Ang pagtitinda, pagbili, pakipagkalakalan, kontrabando at panunubo mula sa droga ay bawal kagaya ng pagpapabawal sa pagkuha nito.

At ang Allah s.w.t. ang higit na nakakaalam at ang pinakamarunong. Pagpalain nawa ng Tagapaglikha ng sangkatauhan ang huling Propeta na si Muhammad ﷺ, kanyang pamilya at kasamahan.

Nilagdaan ng mga miyembro ng Darul Ifta sa Lungsod ng Zamboanga noong Disyembre 29, 2015.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *