Pag-unawa sa Islam

"Ang paghahanap ng kaalaman ay isang obligasyon sa bawat Muslim." (At-Tirmidhi)

Sino ang nakikibaka sa daan ng Shaytan?

Regional Darul Ifta’ Council Ang paham na Muslim, si Shaykh Salih al-Fawzan ay nagsabi: Ang lahat ng papuri ay nauukol sa Allah s.w.t. at nawa’y ang kapayapaan at pagpapala ay mapasa-ating Propeta Muhammad ﷺ, kanyang pamilya at mga kasamahan. […]

Continue reading