Pag-unawa sa Islam

"Ang paghahanap ng kaalaman ay isang obligasyon sa bawat Muslim." (At-Tirmidhi)

Ang Kainaman ng Araw ng Arafah

Ang lahat ng papuri ay tanging kay Allah lamang, ang Diyos ng sanlibutan, ang Nag-iisa Diyos at walang katambal, Ang tanging gumagabay sa nilalang para maging Muslim, na ganap na sumusunod, tumatalima at sumusuko sa kalooban ng nag-iisang Diyos, […]

Continue reading

Sino ang nakikibaka sa daan ng Shaytan?

Regional Darul Ifta’ Council Ang paham na Muslim, si Shaykh Salih al-Fawzan ay nagsabi: Ang lahat ng papuri ay nauukol sa Allah s.w.t. at nawa’y ang kapayapaan at pagpapala ay mapasa-ating Propeta Muhammad ﷺ, kanyang pamilya at mga kasamahan. […]

Continue reading